Tanulói teljesítmények változása iskolán kívüli tanórák hatására egy longitudinális vizsgálat tükrében

A XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban 2019. április 16-án 8:30-tól, a Iohanneum Dísztermében Roska Tamás Tudományos Előadást tart Fűz Nóra, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje.

Az előadás tárgya az iskolán kívüli tanulás (out-of-school learning) és oktatás (education outside the classroom) gyakorlatának és hatásának vizsgálata, mely hazánkban egy kevéssé ismert és kutatott terület. Számos más országban (pl. skandináv államok, Egyesült Királyság, Új-Zéland, Kanada stb.) azonban azt tapasztaljuk, hogy a tantermen kívüli tanulási formára egyre nagyobb szakmai figyelem irányul nem csak elméleti vagy kutatói megfontolásból, de a pedagógiai gyakorlatban is, ahol mind szélesebb körben terjed (Barfod, Ejbye-Ernst; Bentsen, 2012; Rickinson et al, 2004, Rea & Waite, 2009). A fokozódó érdeklődés oka az, hogy az iskolán kívüli nem formális tanulási színterek (pl. gyűjteményes kertek, múzeumok, laboratóriumok, könyvtárak, bemutatóhelyek) számos ponton segíthetik a napjainkban sok nehézséggel és problémával küzdő formális oktatást. A tanteremhez képest új, információ- és ingergazdag környezetük révén képesek felkelteni és fenntartani a tanulók érdeklődését és tanulási motivációját, miközben az élményekre épülő, tapasztalati tanulás által a kognitív ismeretszerzés mélyebbé, tartósabbá válik (Pintér, 2004; Sinka, 2004; Szczepanski, Malmer, Nelson, & Dahlgren, 2007). Ahhoz, hogy a pedagógusok megfelelően élni tudjanak az iskolán kívüli tanulási színterek adta lehetőségekkel, és a tanulási folyamat eredményességét optimalizálják, szükség van a valid empirikus kutatásokra. Nyolc szegedi, iskolán kívül megvalósuló, tanulási célzatú foglalkozást nyomon követő kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy milyen kimutatható hatással bírnak az iskolán kívüli tanórák a résztvevő 2–7. évfolyamos tanulók (Nteljes=188) kognitív és nem kognitív tanulási folyamataira, teljesítményére? A papíralapú, kvalitatív és kvantitatív adatfelvételt követő statisztikai elemzések eredményei igazolták, hogy a tantermitől eltérő, sok esetben látványos és ingergazdag környezet stimulálólag hat a tanulókra, akik a szociális élmények és autentikus tapasztalás mellett hasznos és tartós ismeretekkel is gazdagodtak a foglalkozások által. A kutatás legfőbb konklúziója, hogy még az egyszeri, egy-két órás iskolán kívüli tanórák hatására is szignifikáns növekedés tapasztalható a tanulók kognitív teljesítményében, akik a tantermi tanulással szemben igen pozitívak, nyitottak az iskolán kívüli tanulási forma felé.