Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság, valamint a rendező Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját, a felhívásban szereplő feltételek mellett. A XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIV. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza. A XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a pályamunka tartalmi és formai követelményeit.

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2019 tavasz

Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2019 tavaszára meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIV. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a XXXIV. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIV. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja

A XXXIV. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2017– 2019-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

Az országos konferencia szekciói, az értékelés és az elismerés rendje

A XXXIV. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók szakmai tagozatokra bomlanak (egy szakmai tagozatba legalább 6 és legfeljebb 15 pályamunka kerülhet, további feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető). A szekciók adatait a központi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A XXXIV. OTDK-n való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. A szekciók pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a szekció felhívások 1. számú melléklete tartalmazza.

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXIV. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található.

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.

A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXIV. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIV. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat kizárólagosan a tanulmányaik állandó helyszíne szerinti országos konferenciák, valamint a jelen felhívásban nevesített intézményi/kari TDK-konferenciák jelentik, konkrétan a romániai ETDK-k, a reál- és a humántudományok területén emellett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem intézményi és kari TDK-konferenciái, a szerbiai VMTDK, a szlovákiai FTDK és az ukrajnai KTDK. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A had- és rendészettudományok területén ezen konferenciák mellett a magyarországi felsőoktatási intézmények saját intézményi és kari TDK-konferenciáin is szerezhetnek jogosultságot a hallgatók (kizárólag a későbbiekben a Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkákra vonatkozóan). A külhoni diákok és oktatók XXXIV. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) programmal segíti.

A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 3. számú melléklet) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekció főzsűrik a helyezéseket rangban követő különdíjakat adományozhatnak. Különdíj az I., II. és III. minősített helyezésekhez is társítható. A szekciók a középiskolásoknak OTDK junior díjat is kiadhatnak. A helyezett és díjazott pályamunkák száma legfeljebb a szekcióban bemutatott pályamunkák 50%-a lehet.

Aranyéremre, az intézmények pedig a tehetséggondozásban tartósan kiemelkedő oktatóikat jelölhetik a Mestertanár Aranyérem kitüntetésre. (4. számú melléklet)

Az intézményi TDK-konferenciák

Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, tudományos diákköri tanácsainak (TDT) elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megrendezésére. E konferenciákra igény esetén fogadják be a helyi TDK-konferenciát nem rendező magyarországi intézmények hallgatóinak, valamint az önálló konferenciát nem rendező országok határon túli hallgatóknak a pályamunkáit is.

Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Törekvésünk, hogy a XXXIV. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak ezt a célt is segítenie kell.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.

Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, a kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy az elmúlt évtizedek hagyományainak megfelelően érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2017. június 27.
dr Cziráki SzabinaProf. Dr. Szendrő Péter
az OTDT titkáraaz OTDT elnöke
Copyright © 2019 Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció